Chihuahua Sõprade Liit Facebookis
Chihuahua Sõprade Liit Twitteris
Chihuahua Sõprade Liit Instagram

Kui koera haukumine häirib

30. mai, 2016

Kui koera haukumine häiribEestimaa Loomakaitse Liidu poole on pöördunud väga paljud kodanikud saamaks informatsiooni teemadel, mida võtta ette kui naabri koera haukumine on osutunud nii häirivaks, et segab igapäevast elu. Samuti on pöördunud liidu poole ka isikud, kelle loomad naabreid häirivad.

Loomaomanike kohustused suhetes kaaskodanikega ja avalikus kohas viibimisega on sätestatud kohalike omavalitsuste kehtestatud kasside ja koerte pidamise eeskirjades. Reeglina on igas nimetatud eeskirjas sätted, millede kohaselt  looma poolt kaaskodanike või teiste loomade häirimine või ohustamine või neile kahju tekitamine keelatud. Kasside ja koerte pidamise eeskirja nõuete täitmise üle teostavad järelevalvet kohaliku omavalitsuse vastavad ametnikud või politsei (Tallinnas MUPO). Eeskirja rikkumise eest on ettenähtud väärteovastutus juhul, kui rikkumine põhjustas varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse. Seega iga rikkumine vastutust kaasa ei too, sh koera haukumine ja ulgumine, kui see just ei põhjusta tervisekahjustust või isikule varalist kahju (tuleb tõendada) . Kasside ja koerte pidamise eeskirja rikkumise eest on võimalik määrata rahatrahv kuni 800 eurot. Eeskirjad on kättesaadavad üldjuhul omavalitsuse kodulehe aadressidel või õigusaktide andmebaasis www.riigiteataja.ee.

ELL rõhutab, et häirimiseks saab lugeda sellist looma käitumist, mis takistab kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi. Seega, teatavas mõistlikus ulatuses lasub naabritel koera haukumise, ulgumise ja niutsumise suhtes talumiskohustus, sest koerale on ulgumine, haukumine ning niutsumine tavapärane suhtlemis- või väljendusviis. Kuna loomade pidamisega kaasnevad probleemid naabritega sageli just kortermajades, siis on antud juhul olulised ka korteriomandi kasutamist puudutavad sätted.  Korteriomanike kohustused on sätestatud ka korteriomandiseaduses, mille sätete kohaselt on korteriomanikud kohustatud hoidma korteriomandi reaalosa korras ning seda ja kaasomandi eset kasutades hoiduma tegevusest, mille toime teistele korteriomanikele ületab omandi tavakasutusest tekkivad mõjud ning taluma mõjusid, mis jäävad eelnimetatud piiridesse. Asjaõigusseaduse § 143 järgi ei ole kinnisasja omanikul õigust keelata gaasi, suitsu, auru, lõhna, tahma, soojuse, müra, põrutuste ja muude seesuguste teiselt kinnisasjalt tulevate mõjutuste levimist oma kinnisasjale, kui see ei kahjusta oluliselt tema kinnisasja kasutamist ega ole vastuolus keskkonnakaitse nõuetega. Selliste mõjude alla kuuluvad ka nt koera haukumine. Naabrid ei pea taluma mitmeid tunde kestvat haukumist, mis võib hakata takistama kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi.  Seega juhul, kui haukumine toimub lühikest aega (ka nt 1 tund), siis ei saa ELL hinnangul lugeda seda kodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistavaks tegevuseks (ülemäära häirivad mõjud) ning tegemist ei ole kasside ja koerte pidamise eeskirja rikkumisega. Ka ei saa lugeda häirivaks, kui koer haugub näiteks aia taga või trepikojas liikumise või lärmamise peale.

Eestimaa Loomakaitse Liit soovitab probleemide tekkimise korral esmalt pöörduda alati ikkagi loomaomaniku poole ning proovida probleemi lahendada omavahelise mõistliku suhtlemise käigus. Kui aga vestlustest loomaomanikuga abi ei ole ning koera käitumine on sedavõrd häiriv, et takistab ka teiste elanike igapäevaseid käitumisharjumusi, siis tuleks esitada omavalitsusele või politseile kaebus ning viidata eeskirja rikkumisele. Kuigi väärteovastutust üldiselt häiriva haukumisega ei järgne, võib abi olla ka sellest, kui isikule selgitatakse kehtivaid reegleid.

Kui probleemid esinevad kortermajades, siis võib olla abi ka tsiviilõiguslike õiguskaitsevahendite kohaldamisest. Korteriomandiseadusest tulenevalt on korteriomanik kohustatud hoidma korteriomandi reaalosa korras ning seda ja kaasomandi eset kasutades hoiduma tegevusest, mille toime teistele korteriomanikele ületab omandi tavakasutusest tekkivad mõju. Seega, kui koer elab korteris ja tema pidamine ületab korteri tavakasutamisega tekkivat mõju (selline mõju võib ilmneda nt koer mitmeid tunde päevas haugub, ulub või niutsub), siis on õigus rakendada ka korteriomandiseaduses lubatud meetmeid (äärmuslikumal ja korduval juhtumil nt võõrandamise kohustus kooskõlas korteriomandiseadusega).

Lingid veebiaadressidest, millel avaldatud materjalidest võib koera häiriva haukumise korral abi olla:

Haukumisvastast rihma peab oskama õigesti kasutada
Koer õpib kui õpetatakse
Pidevalt haukuv koer on nuhtlus

Allikas: Kui koera haukumine häirib – Eestimaa Loomakaitse Liit

  • Tule trenni!
    Koerte trennid
  • Saagem sõpradeks

  • Raamat “43 trikki koertele”
    Raamat "43 trikki koertele"
  • Meie toetame
  • Meie liikmelisus
  • Chihuahua Sõprade Liit | Registrikood: 80343122 | Telefon: (+372) 503 7388 | E-post: info@chihu.ee | a/a: 221056303035 Swedbank